The Gordon Family - Anaheim, CA

The Gordon Family - Anaheim, CA

 Charles - Oakland, CA

Charles - Oakland, CA

 James - Oakland, CA

James - Oakland, CA

 The Grays - Buena Park, CA

The Grays - Buena Park, CA

 The Yin Family - Garden Grove, CA

The Yin Family - Garden Grove, CA